中翻日

ku/gu

h

pa/ba

kh

cu/ju

a

lyu/ryu

ch

thi

n

※ 橘色列為韓文母音,黃色欄為輔音。【韓文發音對照表】

khyeo

si/shi

po/bo

m

pha

hyo

kyu/gyu

mya

eo

teo/deo

cha

khyo

 

to/do

s/sh

o

pyo/byo

ya

yeo

ci/ji

phya

hu

eo

pyu/byu

lu/ru

ta/da

chya

khu

c/j

kho

ho

chyu

chi

khi

cyu/jyu

cyo/jyo

co/jo

cyeo/jyeo

ceo/jeo

cya/jya

theu

thyu

thu

phyu

yu

phyo

chyo

nya

o

cheo

相關詞:韓文發音對比表  翻譯公司韓語發音,韓語字母

tyeo/dyeo

ma

thya

heu

syo/shyo

li/ri

文章標籤
韓文發音 韓文字母 韓語 字母表
。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯

tya/dya

cho

leu/reu

ceu/jeu

pi/bi

tyo/dyo

so/sho

peu/beu

t/d

mu

kyeo/gyeo

seo/sheo

tu/du

u

tyu/dyu

eu

heo

p/b

ko/go

syu/shyu

ng

thyeo

hyeo

nyeo

k/g

pho

teu/deu

keu/geu

myu

 

phyeo

no

yo

一對一真人互動- 不消出門人擠人  點我馬上來試讀    

kheu

ni

ti/di

kya/gya

tho

cheu

kyo/gyo

nyu

nu

kheo

ka/ga

yo

korean-66  

ca/ja

l/r

yeo

lyeo/ryeo

pheo

ki/gi

neo

pyeo/byeo

mi

seu/sheu

th

韓國語字母是15世紀由朝鮮世宗王創建 翻譯 翻譯社韓語字母包羅14個根基子音和10個基本母音 翻譯社韓語字母以一個子音和一個母音組合為一個音節,由此可以創造數以千計的單字和表達各類語音。韓語字母由於簡明,易於學習。 

neu

phu

eu

phi

tha

thyo

hya

pu/bu

myo

leo/reo

theo

ha

pheu

meu

chyeo

lya/rya

引用自: http://cina113.pixnet.net/blog/post/91073434-%e3%80%90%e9%9f%93%e6%96%87%e7%99%bc%e9%9f%b3%e5%b0%8d%有關翻譯的問題歡迎諮詢天成翻譯社

    文章標籤

    翻譯社

    全站熱搜

    annievd8f52c 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()